Identiteit

In IJsselmuiden-Grafhorst is een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en levensovertuigingen. Onze Hervormde gemeente is dan ook een gemeente naast andere kerken en geloofsgemeenschappen. Omdat in IJsselmuiden-Grafhorst twee hervormde gemeenten naast elkaar zijn, te weten de Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en de Hervormde gemeente “De Hoeksteen’, beide binnen de PKN, vinden we het goed en nodig om wat nader in te gaan op de identiteit van onze gemeente.

We hechten aan deze identiteit, hoewel we ons ook bewust zijn van de roeping om te zoeken naar de eenheid met allen die wij in geloven en belijden herkennen. Onze gemeente maakt deel uit van de PKN en wordt gerekend tot de hervormd gereformeerde modaliteit. De gemeente “De Hoeksteen” wordt gerekend tot de confessionele modaliteit.

csm_Bijbel_a82b83f34b.jpg

Dat houdt voor ons in dat we het Woord van God volstrekt gezaghebbend achten als het gaat om de opbouw van het kerkelijk leven en de positie die wij in de maatschappij willen innemen. Wij erkennen de bijbel als de onfeilbare openbaring van God. Daarom wijzen we bijbelkritiek, waarbij een beroep wordt gedaan op eigentijdse inzichten en ontwikkelingen, van de hand.

De reformatorische belijdenisgeschriften aanvaarden we dankbaar als spreekregel van de kerk. De prediking in onze gemeente is daarmee in overeenstemming. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels dateren weliswaar van enkele eeuwen her, maar zij zijn niet verouderd. Om de gemeente te onderwijzen in genoemde belijdenisgeschriften wordt in de namiddagdiensten regelmatig de catechismus aan de orde gesteld.

Kenmerkend in de kerkdiensten is, dat de prediking van het woord - met daaraan verbonden de bediening van doop en avondmaal - een centrale plaats inneemt. In de prediking staat de liefde van God tot behoud van zondaren centraal.

Deze liefde Gods is rijk geopenbaard in het verlossingswerk van Christus. Vanuit deze achtergrond wordt de gemeente als geheel en ieder persoonlijk opgeroepen in belijdenis van schuld de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker. Daarbij wordt sterke nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsbeleving van het heil. Kernpunten in de prediking zijn: wedergeboorte en bekering, wet en evangelie, roeping en belofte, vergeving en vernieuwing, geloof en bekering.

In haar herderlijke zorg wil de gemeente de mens op het oog hebben in alle omstandigheden, met aandacht voor de vragen van deze tijd, maar altijd onder het gezichtspunt van de eeuwigheid.

Ook de maatschappelijke vragen, die in onze tijd aan de orde zijn, houden de gemeente bezig. In bezinning rondom het Woord wordt een weg gezocht in vragen van ethische aard. Daarbij gaat het nu eens om persoonlijke, dan weer om sociale en mondiale vraagstukken. In haar diaconaat tracht de gemeente iets te weerspiegelen van de daadwerkelijke barmhartigheid van Christus, opdat er gerechtigheid geschiede aan de naaste in nood veraf en dichtbij.

De gemeente weet zich gesteld in de hoge opdracht getuige van Christus te zijn in deze wereld. Zij zoekt daartoe wegen in zendings- en evangelisatiewerk. Er is een nauwe samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond in de PKN (GZB) en met de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB). Ook onze verhouding tot het volk Israël vraagt de aandacht.

Ondanks alle gebrek, wensen wij onder Gods onmisbare zegen een gemeente te zijn, die in zichzelf weliswaar kleine kracht heeft, maar het Woord van Christus bewaart en Zijn Naam niet verloochent.