Evangelisatie wijk I

De roeping van de gemeente om het Evangelie in deze wereld te laten klinken, is gefundeerd in het zendingsbevel van de opgestane Heiland: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.’ (Matthéüs 28:10).

God is lankmoedig en nog zendt Hij boodschappers van de blijde boodschap in de wereld uit die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen. Deze verkondiging wordt gekenmerkt door de oproep om te geloven in de Heere Jezus en zich te bekeren van zijn zondige leven. Evangelieverkondiging is een taak van de gemeente. Heel de christelijke gemeente is geroepen om naar het woord van Paulus onstraffelijk (smetteloos) te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht, want te midden van dat geslacht moeten zij als lichten schijnen (Filippenzen 2: 15 en 16). Daarnaast zegt Christus Zelf dat een ieder die door het geloof aan Hem verbonden is de opdracht heeft om Zijn Naam voor de mensen te belijden (Matthéüs 10: 32). Genoemde taak/roeping wil de wijkkerkenraad zijn leden bewust maken.

Tot eind 2018 was 'evangelisatie' een taak die de wijkkerkenraden aan de algemene kerkenraad hadden overgedragen. Vanaf 2019 zijn we als wijkkerkenraad I hier verantwoordelijk voor. Dit betekent dat de kerkenraad concreet invulling dient te geven aan deze taak. In het beleidsplan is opgenomen dat er nadere bezinning zal plaatsvinden op inhoud, opzet en structuur van het evangelisatiewerk.

Samen met jongeren van JV Obadja hebben kerkenraadsleden de laatste jaren randkerkelijke gemeenteleden bezocht. Waardevol! Opdat zij God kennen!