Aanvraag financiële ondersteuning

In de praktijk blijken veel mensen het erg moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de diaconie. Één van de redenen daarvan is de onbekendheid die bestaat rond het inroepen van hulp van de diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulpverlening minder groot zijn dan wanneer de diaconie op een eerder moment was benaderd. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen met antwoorden. Misschien helpt u dat verder, maar u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met één van de diakenen.

VEELGESTELDE VRAGEN 
In welke situaties kan ik de diaconie benaderen voor financiële ondersteuning?
U kunt de diaconie al benaderen als er sprake is van financiële zorgen. Dit kan zijn wanneer u plotseling voor (onvoorziene) uitgaven komt te staan die u zelf niet kunt betalen. Het kan ook zijn dat u merkt dat de maandelijkse inkomsten niet langer toereikend zijn om alle kosten te betalen. Ook kan het voorkomen dat u al veel schulden heeft moeten maken om aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen en u niet meer in staat bent om deze schulden af te lossen. Wij willen graag benadrukken dat het van groot belang is om de diaconie tijdig in te schakelen. Het liefst vóórdat u schulden heeft moeten maken, zodat wij u in een zo vroeg mogelijk stadium behulpzaam kunnen zijn.

Hoe moet ik hulp inroepen van de diaconie?
Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per email contact opnemen met één van de diakenen. Dat kan een wijkdiaken zijn, maar ook de voorzitter van de diaconie of een van de andere diakenen. Telefoonnummers van het moderamen van de diaconie kunt u ook vinden in het kerkblad. Ook kan u de hulp van de diaconie inroepen via uw wijkpredikant of uw wijkouderling.

Hoe gaat het dan verder?
Nadat uw aanvraag is ontvangen zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Meestal door een diaken uit uw eigen wijk. Vaak wordt in dat gesprek een afspraak met u gemaakt om de situatie te bespreken. Deze afspraak kan bij u thuis plaatsvinden of op een andere locatie indien u dit wenst. Tijdens dit gesprek, waarbij meestal twee diakenen aanwezig zullen zijn, wordt uw situatie besproken. Afhankelijk van uw problemen zullen de diakenen beoordelen in hoeverre wij als diaconie u verder kunnen bijstaan en in hoeverre het eventueel noodzakelijk is om andere instanties in te schakelen. In het eerste gesprek wordt meestal een vervolgafspraak gepland.

Wat kan de diaconie voor mij doen?
Vaak wordt in overleg met u een overzicht opgesteld van de maandelijkse inkomsten en de maandelijkse kosten om een goed inzicht te krijgen in uw situatie. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld (aanvullende) uitkeringen of subsidies te ontvangen. De uitkomst kan leiden tot een tijdelijke geldelijke ondersteuning door de diaconie, inschakeling van andere instanties of een combinatie van beide. In principe is een bijdrage van de diaconie niet structureel maar tijdelijk. Als gesproken wordt over instanties die ingeschakeld kunnen worden kunt u bijvoorbeeld denken aan het Bureau Schuldhulpverlening, de Ombudsman te Kampen of een maatschappelijk werker die u begeleidt uw financiële huishouding weer op orde te krijgen. Kortom, in nauw overleg met u willen we zoeken naar de beste oplossing, waarbij niet alleen de nood op korte termijn wordt gelenigd, maar ook naar een oplossing voor de langere termijn wordt gezocht.

Hoe vertrouwelijk worden mijn gegevens behandeld? 
Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en blijven strikt geheim. In notulen en andere vastleggingen wordt uw naam niet vermeld, zodat buiten de diakenen niemand weet dat u ondersteuning van de diaconie ontvangt.

gemeente_kampen.png

Hulp aanvragen via Gemeente Kampen
Veel inwoners kunnen zich prima zelf redden. Lukt dit niet meer, dan zijn er vaak mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen. Heeft u deze mogelijkheid niet of heeft u extra ondersteuning nodig? U kunt uw hulpvraag dan melden bij de gemeente. Zij kijken dan welke ondersteuning er in uw situatie nodig is. Ook kunt u voor meer informatie op: www.kampen.nl/hulp-aanvragen kijken.

Financien op Koers

Heeft u hulp nodig bij uw financiële situatie of het op orde brengen van uw administratie? Of bent u verwijzer? Dan kunt u zich aanmelden bij Financiën op Koers.

Financiën op Koers is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie voor inwoners van de gemeente Kampen. 

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier? 

  • Is uw administratie niet op orde en weet u niet waar u moet beginnen? 

  • Vindt u het moeilijk om uw administratie bij te houden? 

  • Denkt u in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen en voorzieningen? 

  • Bent u het overzicht kwijt over uw inkomsten en uitgaven? 

  • Zijn er betalingsachterstanden en/ of schulden waar u niet meer uitkomt?

Kijk voor meer informatie op www.financienopkoers.nl of neem contact op via (038) 333 59 24.