De diakenen hebben een bijzondere plaats gekregen in met name de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Het Griekse woord ‘diakonia’ betekent ‘dienst’. Het staat in een breder verband dan ons huidige begrip diaconaat. Alle diensten die de opbouw van de gemeente raken heten ‘diakonia’. Voorbeelden daarvan zijn de dienst van het Woord, de dienst van het offer, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid.

In de kerkorde wordt nadrukkelijk uitgesproken (PKN Ordinantie 8, art. 3) dat de gehele gemeente geroepen is tot deze dienst, zowel plaatselijk als wereldwijd. De gemeente vervult haar diaconale opdracht met behulp van en onder leiding van de diakenen. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen en de naaste in nood ambtelijk te helpen. Niet alleen met financiële middelen, maar ook met ‘troostrijke redenen uit het Woord’. Deze diaconale taak wordt uitgeoefend ín de gemeente maar ook daarbuiten.

De vele taken, waarvoor de Diaconie zich gesteld ziet, bewijzen dat de diakenen in de huidige situatie nog een belangrijke functie hebben. Met gedeeltelijk behoud van oude taken zijn er nieuwe taken bijgekomen en heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele hulp naar een veel breder terrein van sociale en maatschappelijke hulpverlening. De middelen die nodig zijn voor bijstand, in welke vorm dan ook, worden geput uit opbrengsten, bijdragen en collecten.

Giften
Mocht u een financiële bijdrage willen leveren aan het werk van de diaconie, dan kunt u dit overmaken op
rek. nr. NL06 RABO 0159 1059 43 o.v.v.van het doel of 'Diaconie Hervormde Gemeente'.

Legateren
Als u de diaconie testamentair wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van het college van diakenen van de Hervormde gemeente “IJsselmuiden en Grafhorst” p.a. Oester 6, 8271 KD IJsselmuiden