Stoffelijke zaken

Vrijwillige bijdrage

De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks gehouden in de maanden januari/februari. De belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder ontvangen een folder, waarin informatie over de begroting, enz wordt gegeven. Deze folder wordt tegelijk met het toezeggingformulier door vrijwillig(st)ers rondgebracht. Later wordt het formulier weer opgehaald. Deze actie is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het College van Kerkrentmeesters.

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede, de zogenaamde weekcollecte, is bestemd voor de kerkrentmeesters. De derde collecte heeft een wisselend karakter. Bij de uitgang vindt u collectebussen voor de zending.

Op dankdag wordt de speciale “dankdagcollecte” gehouden voor het werk van het college van kerkrentmeesters.

Giften

Giften op huis-, zieken-, of bejaardenbezoek, ontvangen door predikanten, ouderlingen, enz. worden graag door ons in ontvangst genomen. Giften voor andere doeleinden worden door ons doorgezonden. Verantwoording vindt plaats in “Ons Kerkblad”.

Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw/jouw solidariteit en  bijdrage? Zo help(t) ook u/ jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Verjaardagfonds

De gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen ter gelegenheid van hun verjaardag een felicitatie van de kerk. Deze felicitatie gaat vergezeld van een acceptgirokaart, waarmee u een gift kunt overmaken.

Collectebonnen

Volgens de Wet op de loon- en Inkomstenbelasting zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Hiervoor geldt wel een drempelaftrek en een maximum. Uw belastingadviseur kan u hierover alles vertellen. De giften moet u met schriftelijke bewijsstukken kunnen aantonen. Van uw gift ’s zondags in de collectezak heeft u geen schriftelijk bewijsstuk; met het systeem van collectebonnen wordt dit ondervangen.

Binnen de Hervormde gemeente IJsselmuiden en Grafhorst zijn de bonnen te gebruiken voor alle collecten, giften, catechisatiebus, zondagsschool, enz. Voor andere doelen, zoals het betalen van de koffie op de verenigingen, collecten op de verenigingsavonden, het betalen van contributie, e.d. zijn de bonnen niet te gebruiken.

Legaten

Als u onze kerk testamentair wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente “IJsselmuiden en Grafhorst”, Dorpsweg 38, 8271 BN IJsselmuiden.

Ons Kerkblad

Eén keer per 14 dagen verschijnt “Ons Kerkblad”. Dit Kerkblad wordt  uitgegeven door de colleges van kerkrentmeesters van acht hervormde gemeenten in deze streek. Ieder gemeentelid wordt aangeraden dit kerkblad te lezen. Als contactblad is het kerkblad een onmisbare schakel tussen de kerk en haar leden.


Planning Ons Kerkblad:

1          9 januari  2023                       14 januari

2          23 januari                               28 januari

3          6 februari                               11 februari

4          20 februari                             25 februari

5          6 maart                                  11 maart

6          20 maart                                 25 maart

7          3 april                                     8 april

8          17 april (3 weken)                  22 april

9          8 mei                                       13 mei

10        22 mei                                     27 mei

11        5 juni                                      10 juni

12        19 juni                                    24 juni

13        3 juli                                       8 juli

14        17 juli (3 weken)                     22 juli

15        7 augustus (3 weken)             12 augustus

16        28 augustus                            2 september

17        11 september                         16 september

18        25 september                         30 september

19        9 oktober                                14 oktober

20        23 oktober                              28 oktober

21        6 november                            11 november

22        20 november                          25 november

23        4 december                            9 december

24        18 december (3 weken)         23 december

 

1          8 januari 2024                        13 januari