Pastoraat (Wijk 2)

Algemeen
De predikant verleent samen met de ouderlingen en de kerkelijk werker pastorale zorg. Als regel wordt in de wintermaanden huisbezoek gedaan bij alle gezinnen die in onze gemeente staan ingeschreven. Bij het reguliere huisbezoek betekent dat één keer per twee jaar. Het tijdstip wordt van tevoren afgesproken. Het is mogelijk dat een ouderling zich laat vergezellen door een diaken of bezoekbroeder. Ook is bezoek van alleen een bezoekbroeder mogelijk.

Sinds januari 2022 heeft onze wijkgemeente een kerkelijk werker in de persoon van Amanda Vastenhouw uit Urk. Zij is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk, maar qua geloofsovertuiging en beleving past ze heel goed bij onze wijkgemeente. Voor het werk wat ze doet is belangrijk dat ze een theologische opleiding heeft gevolgd (aan de Theologische Universiteit Kampen) en dat ze ook al ervaring heeft opgedaan met gemeentewerk.

Het is goed om te bedenken dat Amanda Vastenhouw als kerkelijk werker geen ambtsdrager is, maar wel een bediening heeft om in de gemeente de aan haar geschonken gaven in te zetten. Voor de duidelijkheid: een rouwdienst of afscheidsdienst voorafgaand aan een begrafenis is geen echte kerkdienst en mag dan ook door een niet-ambtsdrager worden geleid. Wij hopen dat Amanda dit aspect van pastorale begeleiding ook in onze gemeente kan uitoefenen. Afgesproken is dat, als er op dit punt bezwaren zijn bij een gemeentelid of familie, we daar dan op een begripvolle en praktische wijze een oplossing voor zoeken.

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw ouderling, predikant of de scriba van de kerkenraad.

Nieuwe gemeenteleden
Nieuwe gemeenteleden in beide wijken worden door 2 gemeenteleden bezocht en van informatie voorzien met betrekking tot de hervormde gemeente. Later volgt bezoek van de predikant of sectieouderling van de wijkgemeente waarbij men zich aansluit.

Voorbede
Als u voorbede of dankzegging wenst in de kerkdienst, dan moet dat uiterlijk vrijdag om 18.00 uur aan de predikant of scriba kenbaar worden gemaakt.

Kerkelijke huwelijksbevestiging      
Van harte gefeliciteerd met jullie trouwplannen! Als gemeente zijn wij voor het huwelijk en geloven dat de Schepper een prachtig en uniek ontwerp heeft voor de liefde tussen man en vrouw. Daarom gaan we er ook bewust mee om en vinden het belangrijk dat een huwelijk ook in de kerk bevestigd en ingezegend wordt. Een hoogtepunt van de feestelijke dag die jullie met vrienden en familie en dus ook in de gemeente mogen beleven!

Omdat stellen nogal eens vragen: ‘hoe werkt het met het plannen van je kerkelijke huwelijksdienst?’, hebben we onderstaand overzicht voor jullie opgesteld:

Klik hier voor meer informatie

Ziekte, feestelijkheden of andere bijzondere omstandigheden
Wenst u bezoek van de predikant bij ziekte, bij ziekenhuisopname of in andere omstandigheden, wilt u dat dan laten weten aan de wijkpredikant of sectie-ouderling. Op die manier kunnen zij de gemeente optimaal bearbeiden. Zonder uw mededeling kan de predikant niet altijd van alles op de hoogte zijn. Uw wijkpredikant stelt het ook op prijs, wanneer u hem van feestelijke gebeurtenissen in uw gezin of familie, zoals geboorte, huwelijksjubilea, enz. op de hoogte wilt brengen.

Bejaarden
Alle bejaarden van 80 jaar en ouder worden enkele dagen na hun verjaardag door de wijkpredikant, kerkelijk werker of de sectie-ouderling bezocht.

Begrafenis
Bij een sterfgeval hoopt de wijkpredikant zo spoedig mogelijk bericht te ontvangen. Hij is desgewenst bereid de begrafenisdienst te leiden. Voorafgaand aan de begrafenis wordt een korte rouwdienst gehouden in de kerk of in het uitvaartcentrum.