Wat geloven wij?

Wij geloven in een Drie-enige God, Schepper van hemel en van aarde. Deze God heeft de mensen en dieren gemaakt. Echter, de mens wilde niet naar God luisteren en ging zijn eigen weg: het kwade kwam in de wereld en de mens werd zondaar. De zonde zorgde (en zorgt nog steeds) voor een kloof tussen God en de mens. Deze kloof kunnen wij mensen niet overbruggen. Wij belijden dat wij mensen die kloof ook niet hoeven te overbruggen, omdat Jezus Christus dat voor ons heeft gedaan. Een ieder die in Hem gelooft, is behouden. De kloof tussen God en mens wordt tenietgedaan door Jezus Christus. En er is geen andere Naam waardoor een mens zalig kan worden. Jezus is de Weg tot de Vader. En niemand kan tot God de Vader komen, dan door Jezus Christus.

three_crosses-1655142286.jpg

Wij geloven in een God die van ons houdt. Wij geloven dat onze God om ons geeft en voor ons zorgt. Geen haar kan van ons hoofd vallen, zonder dat Hij er weet van heeft. Hij is zo op ons betrokken, Hij weet zelfs onze diepste gedachten. Hij weet wat wij nodig hebben. Ondanks dat God al weet wat wij nodig hebben, wil Hij toch dat wij met contact met Hem hebben door middel van het gebed.

De Bijbel: het Woord van onze God
Verder geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is. Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse woord 'bilbia', wat boeken betekent. In de Bijbel zijn 66 boeken te vinden. Daarvan staan er 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de geschiedenissen van het volk Israël. God heeft dit volk uitgekozen om een hoofdrol te vervullen in het plan dat Hij met de wereld heeft. In dit gedeelte van de Bijbel staan onder andere de verhalen rondom de schepping van de aarde, de psalmen, de gebeurtenissen rondom koningen zoals David en Salomo. In het Oude Testament wordt al heen gewezen naar de komst van de Messias: Jezus Christus. Over deze Messias gaat het Nieuwe Testament. Dit gedeelte van de Bijbel begint met 4 Evangeliën: dit zijn de boeken die de levensgeschiedenis van Jezus vertellen. Zijn geboorte, de wonderen die Hij deed, Zijn sterven, en het belangrijkste: Zijn opstanding uit de doden. Daarna volgt het boek Handelingen en de brieven van Paulus. Hierin wordt een beeld geschetst over de jonge kerk die is ontstaan. Het laatste Bijbelboek is de Apocalyps, ofwel Openbaringen.

Bijzondere gedeeltes uit de Bijbel zijn onder meer de Bergrede van Jezus in het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 5 t/m 7. In de bergrede staat ook het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Ook Romeinen 8 is een bijzonder hoofdstuk. Het hoofdstuk eindigt namelijk met het Zegelied: "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad." In het Oude Testament is onder meer Exodus 20 belangrijk, waar staat beschreven dat God Zijn wetten (=leefregels) geeft aan Zijn volk.

Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat. In de Bijbel staat volmaakt beschreven wat de leer is die een mens moet kennen. Ook al zou bijvoorbeeld een engel van de hemel neerdalen en iets anders vertellen, dan nog steeds leert alleen de Bijbel aan ons volmaakt en volkomen welke leer de juiste is.