Pastoraat (Wijk 1)

Elke zondag mogen we als (wijk)gemeente samenkomen in de eredienst en mag het Woord van God in alle rust en vrijheid verkondigd worden. Dat is het hart en de kern van het gemeenteleven. Daarnaast is het pastoraat van groot belang.

Het pastoraat heeft haar oorsprong in Gods liefdevolle zorg en aandacht voor Zijn gemeente. Hij is de Herder over Zijn schapen. Hij ziet naar Zijn gemeente om, daarom is de gemeente geroepen om ook om te zien naar elkaar. Het pastoraat is een door God gegeven opdracht om elkaar te wijzen op Gods beloften en geboden voor tijd en eeuwigheid. Pastorale zorg is een roeping voor alle gemeenteleden en in het bijzonder voor predikanten en ouderlingen, waarbij een goede afstemming tussen predikant en ouderling van groot belang is. Zij brengen bezoeken aan gemeenteleden en gezinnen waarbij vooral het persoonlijke geloofsleven en de verwerking van de vruchten van de prediking aan de orde komen.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in hun eigen sectie en zij bezoeken de pastorale eenheden tenminste eenmaal per twee jaar. Gemeenteleden ouder dan 80 jaar worden elk jaar bezocht door de ouderling. Elke ouderling heeft een sectie. Elke sectie bestaat uit straten uit de geografische wijk I, daarnaast zijn vaak enkele straten/plaatsen toegevoegd voor gemeenteleden die zich hebben laten overschrijven. Zo kunt u zien wie uw sectie-ouderling is.

Gemeenteleden ouder dan 85 jaar worden ook elk jaar bezocht door de ouderling voor het ouderenpastoraat. Dat is ouderling Bos.

In bijzondere gevallen vindt extra pastorale zorg plaats. Te denken valt aan ziekte, verdriet, problemen, overlijden, blijde gebeurtenissen of wan­neer dit nodig is. Sinds de zondeval is er veel gebrokenheid gekomen dat zich op tal van manieren openbaart in levens van mensen. Juist in de pastorale contacten mag iets van de innerlijke bewogenheid van de Heere Jezus worden getoond en staan we naast die ander. Daarin kan de ouderling wat doen, maar ook de wijkpredikant of ds. Harteman. Dat geldt zeker ook voor het crisispastoraat. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat ds. Harteman bijstand in het pastoraat verleent. De predikanten spreken wekelijks af hoe ze het pastorale werk verdelen. We hechten er aan dat onze predikant voldoende tijd heeft voor preekvoorbereiding, catechese etc.. U krijgt misschien niet altijd uw eigen predikant, maar op deze wijze is wel de pastorale zorg geborgd.

Als kerkenraad kunnen we niet alles weten! We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van lief en leed. En als u voorbede of dankzegging wenst in de kerkdienst, wilt u dat dan uiterlijk op de vrijdag aan de predikant, scriba of uw sectie-ouderling laten weten?

Mocht u nog vragen hebben of een pastoraal bezoek wensen: schroom niet om uw ouderling te vragen! Zijn gegevens vindt u hier: Gegevens ouderlingen wijk I