Anbi

De Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van beschikkingen die door de belastingdienst zijn afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet een verkorte staat van baten en lasten worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen.

ANBI gegevens 2022 Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
Telefoonnummer: 038-3313323
RSIN/Fiscaal nummer: 002640405
Nummer Kamer van Koophandel: 05053585
Website adres: www.dorpskerk.com
E-mail: [email protected]
Adres: Dorpsweg 38
Postcode: 8271 BN
Plaats: IJsselmuiden
Postadres: Dorpsweg 38
Postcode: 8271 BN

De Hervormde Gemeente IJsselmuiden – Grafhorst is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

De Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst noemt zich hervormd-gereformeerd binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Bij haar positiebepaling binnen de Protestantse Kerk in Nederland houdt de gemeente vast aan het Convenant van de Classis Alblasserdam.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk en te raadplegen via de link: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente IJsselmuiden - Grafhorst.

B. Samenstelling bestuur

De Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst bestaat uit twee zelfstandige wijkgemeenten met elk een eigen wijkkerkenraad en predikantsplaats. Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad, waarvan de 10 leden worden aangewezen en afgevaardigd door de beide wijkkerkenraden. De omvang, taken en bevoegdheden van de kerkenraden zijn in de plaatselijk regelingen van de afzonderlijke kerkenraden vastgelegd. De preses en scriba worden in functie gekozen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 10 leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ord. 11, art. 3). Het college van diakenen heeft een eigen ANBI-verslag dat u kunt vinden op ANBI pagina op de website.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. 1De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.

 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de visie van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst verwijzen wij naar de volgende links op onze website: Identiteit en Wat geloven wij?

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is te raadplegen via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” De beleidsplannen binnen de Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst zijn te raadplegen via de volgende links:

Beleidsplan wijkgemeente I
Beleidsplan wijkgemeente II

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland . Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Wekelijks worden in de verschillende kerkgelegenheden erediensten gehouden, diensten van Woord en sacrament, van gebed en van aanbidding, van gaveninzameling en ontmoeting. Daar wordt het geloof door de prediking en sacramentsbediening gewerkt en versterkt, gevoed en onderhouden. In de eredienst staat de prediking centraal. Daarin krijgt het door God geschonken heil in Christus een belangrijke plaats, het hart van het Evangelie. De eredienst is bij uitstek een middel van de Heilige Geest waardoor de gemeente wordt gebouwd. Voor verdere vorming en toerusting van de gemeenteleden worden in de winterperiode (veelal wekelijks) activiteiten georganiseerd zoals catechisatie, bijeenkomsten van diverse verenigingen voor jeugd, mannen en vrouwen, bijeenkomsten voor ouderen etc. De aankondigingen en verslagen van de vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ‘Ons kerkblad’ en op de website van de Hervormde Gemeente IJsselmuidenGrafhorst: www.dorpskerk.com.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting 2021 in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

resultatenoverzicht_anbi_2022.png

Toelichting verkorte staat van baten en lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de vrijwillige bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting

Jaarrekening 2022

 • De bijdragen van leden en anderen is € 28.000 hoger dan begroot en komt uit op € 598.545. De vrijwillige bijdrage was bijna € 33.000 hoger dan begroot en ruim € 20.000 hoger dan in 2021.

 • De kosten kerkelijke gebouwen zijn gestegen ten opzichte van de begroting naar € 169.511.

 • De kosten pastoraat zijn in 2022 € 87.000 gestegen. De kosten voor eigen predikant zijn in 2022 € 71.000 hoger dan in 2021. In 2022 waren twee predikantsplaatsen bezet.

 • De kosten kerkdiensten zijn in 2022 met ruim € 2.000 gestegen naar € 37.563.

 • Onder de incidentele baten zijn de mutatie herwaarderingsreserve (€ 373.652) en ontvangen legaten (€ 67.698) verantwoord.

 • De onttrekking aan de bestemmingsreserves (post 90) bestaat uit een mutatie herwaarderingsreserve van de landerijen van € 1.348 en de onttrekking aan het fonds ‘graf fam. Zandt van € 571. De toevoeging aan bestemmingsreserves (post 60) bestaat uit een mutatie herwaarderingsreserve van € 375.000.

Begroting 2023

 • Begroot is dat de bijdragen van leden en anderen uitkomt op € 566.750. De vrijwillige bijdrage in 2023 is € 5.000 hoger begroot dan begroting 2022, namelijk € 400.000. De collecten in kerkdiensten dalen met € 8.000 ten opzichte van begroting 2022.

 • De kosten kerkelijke gebouwen stijgen met ruim € 42.000.

 • In kosten pastoraat zijn twee full time predikantsplaatsen ingerekend. In onze begroting rekenen we met € 96.765 per fulltime predikant. Onder de post ‘Hulpdiensten’ is totaal 16 uur per week pastoraat opgenomen en onder “Kerkelijk werkers’ is een kerkelijk werker opgenomen voor 18 uur.


Verslag van het college van diakenen 2022

Het begin van 2022 was in bepaalde opzichten vergelijkbaar met een deel van 2020 en 2021 als het gaat om de gevolgen van coronamaatregelen (minder kerkgangers en meer gemeenteleden die thuis meeluisteren/kijken). Vanaf ongeveer eind februari 2022 was de kerkgang weer mogelijk zonder beperkingen in aantallen. Het gehele jaar is er echter nog niet gecollecteerd tijdens de erediensten. Wel was er steeds gelegenheid na de dienst de gaven te geven. Inkomsten werden verkregen via: GIVT, overige giften via de bank, collecten in de erediensten, giften in de vorm van collectebonnen of contant geld. De verwerking van de diverse inkomstenstromen is tijdrovend. Inmiddels is de stroom via de collecten in de eredienst weer toegenomen.

Het jaarrekeningresultaat 2022 is € 776 negatief, dus € 776 lager dan begroot (€ 0). Het is een relatief gering verschil.

De opbrengst levend geld is € 11.521 lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de opbrengst van door te zenden collecten en giften € 41.165 hoger is dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van de gehouden noodhulpcollectes.

Er zijn twee noodhulpcollectes gehouden, de ene voor Pakistan (hulp i.v.m. overstromingen), de andere voor Oekraïne (hulp i.v.m. oorlog). De eerstgenoemde bracht € 14.568 op en de tweede € 22.227. Het houden van dergelijke collectes heeft invloed op de post ‘Opbrengsten levend geld’, omdat die collectes in de plaats komen van ‘gewone’ diaconiecollectes.

De incidentele baten en lasten in het kader van Hulp4Oekraine bedragen € 416.983. Bij deze hulp zijn meerdere kerkelijke gemeenten in de gemeente Kampen betrokken. De geldstromen in het kader van deze hulpverlening verlopen via de bankrekening van de diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. De verantwoordelijkheid voor de hulpverlening rust echter niet bij deze diaconie, maar bij de betrokken gemeenten. De geldstromen binnen Hulp4Oekraine hebben dan ook geen invloed op het resultaat van deze jaarrekening.

In het ‘Bestuursverslag 2021’ is aangeven dat normaal gesproken een positief saldo van de jaarrekening word besteed in het jaar volgend op het jaar van de jaarrekening, maar dat in verband met de kans op (extra) onvoorziene uitgaven in 2022, het positieve saldo 2021 vooralsnog achter de hand werd gehouden.

Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2022, wordt het verschil tussen het resultaat over 2021 (€ 9.922) en het resultaat over 2022 (-€ 776) in 2023 alsnog uitgegeven aan ‘goede doelen’

1-1711392749.jpg
knipsel-1711392714.jpg