Hertaling avondmaalsformulier

Geplaatst op onder Wijk 2

Sinds de tijd van de reformatie gebruiken protestantse kerken een ‘avondmaalsformulier’. Ons avondmaalsformulier (dat is ontstaan uit verschillende formulieren die in de omloop waren) is voor het eerst gebruikt in 1563 in Heidelberg. Het bevat de belangrijke elementen uit de eeuwenoude christelijke traditie van het avondmaal. Kenmerkend is het onderwijzende karakter, want de reformatoren wilden dat mensen begrepen wat het sacrament betekende (dit in tegenstelling tot de R.K. kerk in de middeleeuwen, waar gewone mensen nauwelijks iets begrepen van de Latijnse mis). Het formulier heeft ook een verkondigend karakter, dat vermaant en vertroost en ons zo meeneemt naar de viering zelf. Juist vanwege het onderwijzende en verkondigende karakter van het formulier, hechten we in onze wijkgemeente aan de verstaanbaarheid van deze oude woorden en zinnen.

Dankbaar namen we daarom jaren geleden de hertaling op initiatief van de Gerformeerde Bond in gebruik. In 2019 is op initiatief van de Gereformeerde Bond opnieuw een avondmaalsformulier hertaald. Het gaat om een iets verkorte versie van het klassieke formulier zoals dat in 1955 in het dienstboek van de Hervormde kerk was opgenomen. Hierin zijn alle onderdelen van het klassieke formulier verwerkt, grotendeels ook in dezelfde bewoordingen, maar hier en daar net iets beknopter. In de bezinning rond het avondmaal na de coronatijd, heeft de kerkenraad besloten dit formulier te gaan gebruiken. Via een link op de website is het voor u te vinden en we zullen het ook weergeven op de beamer in de Oosterholthoeve. U zult merken dat het niet of nauwelijks afwijkt, maar alleen hier en daar duidelijker of iets korter is.

Klik hier voor het (nieuwe) avondmaalsformulier dat in wijk II wordt gebruikt.

Wijziging Censura morum

Het censura morum is bedoeld om met ouderlingen en evt. predikant zaken te bespreken die (mogelijk) in de weg staan om met zegen het heilig avondmaal te vieren. Gelukkig gebeurt het niet vaak dat iemand om redenen van tucht geweerd moet worden van het avondmaal. Mocht dat wel zo zijn dan zijn daar vaak al eerder gesprekken over gevoerd. Toch kan er juist voor een avondmaal bijvoorbeeld een conflict spelen waarbij hulp nodig is van de kerkenraad om dit tijdig bij te leggen.

Om dit soort situaties vertrouwelijk te kunnen bespreken is er het censura morum. In wijk II zullen de ouderlingen in het vervolg niet op een vaste tijd beschikbaar zijn in de Zaaier, maar u kunt vanaf nu op de maandag voorafgaande aan de avondmaalszondag een dergelijk gesprek telefonisch aanvragen bij de scriba of predikant. We plannen dan zo snel mogelijk een afspraak in.